Sa chéad cheacht pléitear uisce faoi na teidil seo a leanas:

Uisce an Domhain, Timthriall an Uisce, Uisce don Bheatha agus Caomhnú Uisce.

 


  • Tuiscint nach bhfuil ach stór amháin uisce ar domhan, agus go bhfuil uisce riachtanach do gach dúil bheo.

 

Pléigh na húsáidí éagsúla a bhainimid as uisce.
Pléigh trí staid uisce: leacht, solad agus gás.

     Is leacht é an t-uisce sna srutháin, sna haibhneacha, sna lochanna agus sna farraigí.
Is solad é an t-uisce in oighear.

     Is féidir turgnamh a dhéanamh le taispeáint go reonn uisce nuair a bhíonn sé sách fuar agus go bhforbraíonn sé nuair atá sé reoite.

 

 

 

Turgnamh 1.1

 

Cabhróidh an turgnamh “Cad is gal ann?” chun an coincheap d'uisce ina ghás a mhíniú do na páistí.

Turgnamh 1.2

Uisce an Domhain


     Cuirfidh dáileadh uisce an domhan ionadh ar na páistí. Bain úsáid as léarscáil an domhain chun an coincheap seo a mhíniú níos fearr.

     Pléigh an léaráid leis na páistí. Tuigfidh siad uaidh gur sáile é 97% d'uisce an domhain agus gur fionnuisce é an 3% eile. Ní féidir linn, áfach, an 3% seo a úsáid toisc go bhfuil trí cheathrú de reoite ina oighear ag an Mol Thuaidh agus ag an Mol Theas. Níl fáil againn ar 15% eile de, os rud go bhfuil sé faoi thalamh agus go bhfuil sé deacair teacht air. Ciallaíonn sé sin nach bhfuil ach trian de 1% d’uisce an domhain ar fáil dúinne, do phlandaí agus d’ainmhithe.

 

Timthriall an Uisce

     Pléigh Timthriall an Uisce leis na páistí le taispeáint dóibh nach bhfuil ach stór amháin uisce ar domhan. Tá sé seo déanta suas d’uisce dromcla agus d’uisce atá faoi thalamh. Bíonn an t-uisce seo á athchúrsáil de shíor. Mínítear galú, comhdhlúthú agus titim báistí go soiléir sa léaráid ar Chárta Oibre 1B.
B’fhiú gairdín a dhéanamh i mbuidéal sa rang chun na coincheapanna seo a mhíniú níos fearr. Má theastaíonn cabhair uait chuige seo oscail an suíomh idirlín
Blackrock Education Centre

Faoin teideal “environment” lorg “Using a plastic or glass bottle to make a Native Woodland Garden.”

Uisce don Bheatha

Léirítear sa chuid seo den cheacht go bhfuil uisce riachtanach do gach dúil bheo. Cuirtear béim ar riachtanais an duine agus comhdhéanamh an choirp. Tá timpeall dhá thrian de chorp an duine déanta d’uisce.

Caomhnú Uisce

     Níl ach stór amháin uisce ar domhan agus dá bhrí sin ba chóir na páistí a spreagadh chun meas a bheith acu air, é a úsáid go ciallmhar agus é a chaomhnú mar is cóir.

      Cabhróidh an turgnamh “Uisce á chur amú” le páistí chun an tábhacht a bhaineann le caomhnú uisce a thuiscint níos fearr.

 

Turgnamh 1.3

 


AG DEIREADH AN CHEACHTA, BA CHÓIR GO MBEADH AN tEOLAS SEO AG NA PÁISTÍ:

  • Na trí staid a bhíonn ag uisce.
  • Dáileadh uisce an domhain.
  • Conas mar a oibríonn Timthriall an Uisce.
  • An tábhacht a bhaineann le caomhnú uisce.

 


An chéad cheacht eile